Ochrana údajů

Ochrana údajů

 

INFORMACE O SPRÁVCI

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijaly společnosti:

1/ TAO ŽENY Institut s.r.o., IČO 06130542, se sídlem Horní Ves 120, PSČ 393 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26294 (dále jen “TAO ŽENY”) a

2/ Academy Sun Moon, z.s., IČO 70857997, se sídlem Kostelní 163, PSČ  381 01 Český Krumlov, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 3032 (dále jen “Academy Sun Moon”) a

3/ Michaela Sklářová, IČO 73480134, trvale bytem Křižíkova 67, PSČ 186 00 Praha 8, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Praha 8 (dále jen “Michaela Sklářová”) a

4/ Loreto Home, s.r.o., IČ 14030098, se sídlem Libeňský ostrov 1555/5, Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 359171/MSPH (dále jen „Loreto Home“).

 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Údaje poskytnuté prostřednictvím dohody či smlouvy o spolupráci. Těmito údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa pro účely vystavení faktury adresa bydliště a číslo účtu.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies, souhlasíte s jejich používáním. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat a procházet naše webové stránky v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

 

 

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 

Zpracováváme vaše osobní údaje, které nám sami svěříte za účelem:

– Poskytování služeb a plnění smlouvy. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČ) nezbytně potřebujeme k vyplnění podnájemní smlouvy, pro zasílání podrobných informací o našich nabídkách, akcích apod.

–  Vedení účetnictví. Fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

–  Marketing – zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) potřebujeme k zasílání informací o programech, které sami pořádáme nebo pro zasílání inspirativních programů třetích stran, pro zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami. Jste-li našim klientem, zasíláme vám newslettery a novinky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

–  Fotografie a video záznamy ze seminářů. Na některých našich kurzech a seminářích, pořizujeme foto dokumentaci nebo video záznamy. Tyto materiály pak používáme v propagačních materiálech, především na webu bez uvedení jmen účastníků. Pokud byste na fotografiích nebo videích nechtěli být, dejte nám to vědět.

 

 

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání podnájemní smlouvy či jiné dohody o účasti na akcích a po dobu pěti let po ukončení. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Údaje získané pro obchodní a marketingové účely jsou zasílány do doby zrušení odběru novinek nebo odvolání vašeho souhlasu.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání.

 

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Obchodní a marketingová sdělení můžete kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný u každého obchodního sdělení. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

 

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce. Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře, klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů s pomocí moderních technologií, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Mailchimp, Facebook, Google, iDoklad, Poskytovatel účetních služeb – Bene CB, Programátor – správa a rozvoj informačního systému.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele klást stejné nároky na zabezpečení. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete požadovat:

– Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů. Přístup k údajům, které jste poskytli. V tom případě uplatnění tohoto práva vám potvrdíme, jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány.

– Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

– Vysvětlení a odstranění osobních údajů, jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 

 

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

 

ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 11. 11. 2021.

 

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.loreto-prostor.cz či na www.zivycchikung.cz/centrum-loreto se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Objednat“/“Odeslat rezervaci“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a správce údaje odstraní.

 

© 2024 Loreto. Všechna práva vyhrazena.